Menu Cliphub.io

Ji Soo

30/03/1993

Diễn viên

Afghanistan

Nam

JI SOO

Danh sách phim tham gia:

+Phim tryền hình:

Angry Mom (MBC, 2015)
Love Frequency 37.2 (MBC Every1, 2014)
Family (KBS2, 2012)
To the Beautiful You (SBS, 2012).

+Phim điện ảnh:

Glory Day (2015)
Soul Mates (2014)
Han Gong-Ju (2014).

Ảnh của Ji Soo

Nội dung liên quan